คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย เซี้ยะ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย วิน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอิสริยา จิตเลขา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชวัลวิทย์ ดอกไม้ทอง
ตำแหน่ง : เรขาณุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย นาย
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรภัทร สังข์ถ่วง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวุฒิไกร พ่วงธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย นัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรวิอองมอญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภกฤต สุขวิจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภกร นุ้ยเย็น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิลฎา ชาวขมิ้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชรี พ่วงธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5