กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววัชรีวรรณ ออกประทุม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ