กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตนาภรณ์ แสงทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววาสนา กฤษณา
ครูอัตราจ้าง