ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ บุญโต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2492-2506
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา กวางไพร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506-2512
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยะ พุทธวจนะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2512-2513
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา สุนทรเวช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2513-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ บุญโต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา รานัฏ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล แก่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายกษิดิ์ย พรหมทอง
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ไทยอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2550
ชื่อ-นามสกุล : นางแสงเดือน รอดรัตนาทูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย เหล่ากอดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2557
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-ปัจจุบัน