คณะผู้บริหาร

เพ็ญศิริ คีมทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา