โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 034-497036
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)

1.จัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย / ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ / ICT/ BBL / DLTV / QR code และการใช้จินตนาการ (Imagination) ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงานเป็นต้น
2.บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   เน้นการมีส่วนร่วม  และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ
4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
5.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ รักความเป็นไทยและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6.ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (GOALS)

โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) จะเป็นองค์กรชั้นนำ  ดังนี้
Smart School   :  โรงเรียนดี 
•เป็นโรงเรียนแห่งจินตนาการ  สถานศึกษาสีขาว  ตามแนวทางวิถีพุทธและความพอเพียง
Smart Students  :  นักเรียนดี
•นักเรียนดี  เก่ง และมีความสุข  ตามวิถีไทย  ICT   มีจิตอาสา  และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Smart  Teachers  :  ครูเป็นแบบอย่างที่ดี
•ครูเป็นครูมืออาชีพ  มีจิตวิทยา  มีจรรยาบรรณอันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน ชุมชนและสังคม
Smart  Community  :  ชุมชนดีมีความเข้มแข็ง 
•ชุมชนให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในการสร้างคุณธรรม  การศึกษาของโรงเรียน