วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ภายในปีการศึกษา 2561  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)  จะเป็นองค์กรชั้นนำ เป็นโรงเรียนแห่งจินตนาการ  สถานศึกษาสีขาว  จัดการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์  ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  เก่ง และมีความสุข   บนพื้นฐานคุณธรรมและความเป็นไทย  ICT วิถีพุทธ  สุจริต  จิตอาสา  อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในยุคประชาคมอาเซียน โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการด้วยใจ (Management by HEART)