ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์ไทย
19 ส.ค. 59 ค่ายวิทยาศาสตร์