ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สุขาผลไม้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 200000
เพิ่มเติม..